Szkoła z klasą

W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do programu Szkoła z klasą 2.0 CEO. gdzie akcent położony jest na  poczucie odpowiedzialności za proces zmiany. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: Weź szkołę w swoje ręce.
To nasz uniwersalny przekaz, który kierujemy do nauczycieli, dyrektorów, innych pracowników szkoły i rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Zachęcamy Was, żebyście włączyli dzieci i młodzież na każdym etapie działań, oddali im głos i się w niego wsłuchali, pozwolili im współdecydować i wziąć odpowiedzialność za zmianę i szkołę.

JAK WYGLĄDA PRACA W PROGRAMIE?

Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo. Dlatego w Szkole z Klasą 2.0 budujecie przynajmniej czteroosobowe Zespoły. Tworząc je, koniecznie pamiętajcie o uczniach i innych pracownikach szkoły.

Pracę w programie podzieliliśmy na cztery etapy. W ramach każdego z nich Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa Koordynator.

ETAP I: Pierwszym zadaniem Zespołu jest poinformowanie społeczności szkolnej o udziale w programie Szkoła z Klasą 2.0. Następnie wybieracie wstępnie – spośród 10 przez nas przygotowanych – główny obszar działania na ten rok szkolny:

 1. Równe szanse
 2. Pasja do nauki
 3. Wiedza użyteczna
 4. Samodzielność
 5. Ocenianie i docenianie
 6. Obywatelstwo
 7. Bezpieczeństwo i zaufanie
 8. Dobre relacje
 9. Solidarność
 10. Otwartość

W kolejnym kroku analizujecie, czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje – zasoby szkoły badacie pod kątem wybranego obszaru. Bierzecie pod uwagę zarówno sprzęt i infrastrukturę, ludzi i ich potencjał, jak i sposoby uczenia i uczenia się.

Na koniec pierwszego etapu projektujecie badanie potrzeb, które pozwoli Wam dowiedzieć się, jakie są oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności, w odniesieniu do wybranego obszaru. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie od kogo i w jaki sposób zdobędzie informacje.

ETAP II:  Przeprowadzacie zaplanowane badanie potrzeb, analizujecie wyniki i wyciągacie wnioski. Sprawdzacie czy wybrany obszar główny jest tym właściwym – jeżeli badanie potrzeb wskaże inny kierunek, możecie w tym momencie zmienić obszar, nad którym szkoła będzie pracowała w kolejnych miesiącach. Na tym etapie definiujecie również konkretny cel dla szkoły.

Drugi etap kończy generowanie pomysłów na działania. Jak to w prawdziwej burzy mózgów, propozycji może być wiele. Warto w ich wymyślanie włączyć jak najwięcej osób w szkole. Ważne, by Wasze pomysły były odpowiedzią na postawiony cel dla szkoły.

ETAP III: Trzeci etap to czas na planowanie tego, jak będziecie realizować cel dla szkoły.

W pierwszym kroku przyglądacie się pomysłom, które powstały na zakończenie drugiego etapu. Oceniacie je pod kątem określonych kryteriów (w tym celu korzystacie ze specjalnego filtra pomysłów) wybieracie maksymalnie dwa działania i je opisujecie.

Kolejnym zadaniem Zespołu jest stworzenie planu i harmonogramu pracy. W tym etapie planujecie również to, w jaki sposób będziecie sprawdzali czy realizowane działania prowadzą do osiągnięcia celu dla szkoły i czy konieczne są jakieś ich modyfikacje. Już na etapie tworzenia planu pracy warto pomyśleć o tym, aby w realizację działań zaangażować uczniów i innych przedstawicieli szkolnej społeczności.

ETAP IV: To czas na działanie! Realizujecie w nim swoje pomysły  i wprowadzacie zaplanowaną zmianę w życie szkolne. Waszym zadaniem jest również bieżące sprawdzanie czy wprowadzane pomysły są zgodne z oczekiwaniami społeczności szkolnej, czy faktycznie uwzględniają kryteria z filtra pomysłów i, w konsekwencji, czy prowadzą do realizacji celu dla szkoły. Bieżące sprawdzanie jest punktem wyjścia do modyfikacji i udoskonalania wprowadzonych rozwiązań.

Ostatnim krokiem będzie przeprowadzenie analizy całego procesu zmiany, zebranie wniosków i rekomendacji, a następnie przygotowanie planu na to, jak ulepszyć, utrzymać i/lub rozwijać to, co udało się Wam wypracować.

ZASADY PROGRAMU

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2018/2019 trwa cały rok szkolny – od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019. Koszt udziału w programie dla szkoły, niezależnie od liczby zgłoszonych uczestników, wynosi 300 zł brutto.

W programie bierze udział Zespół złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora (lub wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe.

UWAGA: rekomendujemy, by do pracy w Zespole zaprosić również uczniów. Uczniowie nie rejestrują się w programie jako członkowie Zespołu; jeśli uczestniczą w pracach, koordynator uwzględnia ich rolę w swoich opisach na platformie programu.

Koordynator, przy wsparciu Zespołu, opisuje działania z poszczególnych etapów realizacji programu oraz terminowo zamieszcza relacje na e-coachingowej platformie Szkoły z Klasą 2.0. Żaden inny członek Zespołu nie publikuje opisów na platformie programu.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem e-coachingowej platformy Szkoły z Klasą 2.0, jest wspierany przez moderatora. Moderator zamieszcza informacje zwrotne do opisów koordynatora i udziela wskazówek dotyczących realizacji programu.

Dodatkowo każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednej osoby (najlepiej koordynatora) do udziału w jednym, obowiązkowym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0. Spotkania odbywają się na jesieni w różnych miastach na terenie całej Polski. Podczas nich przybliżamy uczestnikom proces design thinking oraz przeprowadzamy ich przez wszystkie etapy tegorocznej edycji. Dla pozostałych członków Zespołu, którzy nie uczestniczą w Lokalnych Spotkaniach Warsztatowych, przewidzieliśmy cztery webinary (po jednym przed końcem każdego z etapów programu).

W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA OTRZYMUJE:

 • spersonalizowane konta na e-coachingowej platformie Szkoły z Klasą 2.0, dostępne dla zarejestrowanych uczestników programu – koordynatora, dyrektora i pozostałych członków Zespołu; posiadanie konta pozwala na dostęp do materiałów edukacyjnych;
 • wsparcie moderatora za pośrednictwem platformy programu;
 • udział jednego uczestnika ze szkoły w bezpłatnym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0;
 • pierwszeństwo w udziale w innych szkoleniach organizowanych przez Fundację Szkoła z Klasą;
 • możliwość udziału w wirtualnych spotkaniach (webinarach) – czterech dla nauczycieli oraz dwóch dla dyrektorów;
 • materiały edukacyjne, w tym karty pracy i narzędzia wspierające na różnych etapach programu;
 • dostęp do biblioteki materiałów, która zawiera publikacje, scenariusze lekcji, narzędzia edukacyjne i inne materiały wspierające nauczycieli w codziennej pracy;
 • możliwość prezentacji działań szkoły i otwartego dzielenia się zasobami edukacyjnymi na wirtualnej tablicy Szkoły z Klasą 2.0;
 • możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu;
 • możliwość udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0;
 • dyplom dla koordynatora za koordynację działań w programie (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie) oraz zaświadczenia o udziale w programie dla członków Zespołu (do pobrania na platformie programu i samodzielnego wydrukowania w szkole);
 • certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, w której koordynator ukończył program, a Zespół miał odpowiedni skład osobowy;
 • szansa dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół z Klasą.

Zapraszamy do współpracy